0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
5 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مریم ا
مریم ا
7 سال قبل

یگ دنیا ممنون
خیلی لطف کردید????????????

امیر
امیر
6 سال قبل

پاسخ های “واژه پز 1.0”

1. ادب، باد
2. رها، راه، اره
3. امر، مار، رام، ما
4. ارس، راس، سار، رسا، سر، رس
5. دما، مد، دام
6. رقص، قرص، قصر
7. خشم، مخ، شخم، خم
8. بت، تب، ثبت
9. کشک، کش، شک
10. خیش، شیخ، یخ
11. شادی، شیدا، شاید، یاد
12. گوزن، وزن، زنگ
13. باطن، ناب، طناب، بنا
14. هزار، راز، زهرا، هرز، زره، زهر
15. خان، نخ، خانه، نه
16. تفلن، نفت، تلفن، تلف
17. فعال، علف، فاعل، فال
18. قالی، یال، لایق، ایل
19. فقیر، قیف، رفیق، قیر
20. شامل، شال، شمال، ماش
21. روال، روا، وال، اول، لار
22. ملکه، کله، مهلک، لکه، کلمه، کلم
23. فارس، سار، افسر، ارس، سفر
24. مدار، دام، مادر، دما، مراد، مرد، درام، مار
25. حوله، هل، هلو، لوح
26. سوار، سرو، راسو، روس، رسوا، رسا
27. رکاب، ابر، اکبر، بار، باک، کار
28. آداب، باد، آباد، ادب، آب
29. دایه، دیه، ایده، هادی
30. درنگ، رند، گردن، رنگ، گرد
31. ابهر، رها، بهار، راه، بره
32. نجوا، اوج، جوان، ناو، جان، وان
33. کفاش، کشف، شکاف، شفا، کاشف، اشک
34. تالش، شال، تلاش
35. سیاه، یاس، سایه
36. موسی، سیم، سوم، سمی
37. دختر، رخت، درخت، خرد
38. مونس، سوم، سمنو، منو
39. مسلط، لمس، طلسم، سطل
40. هوا، اسوه، ساوه، هوس
41. مالک، کال، کلام، کما، ملاک، کمال
42. لانه، نهال، ناله، اهل
43. ضمیر، مریض، مضر
44. زمان، نام، نماز، ناز، امن
45. صرف، صفر، فرصت، صفت، رفت
46. مربع، عمر، معبر، ربع، عرب
47. سپاه، پاس
48. تشنه، هشت، شته، تنه
49. داس، حسد، حدس، اسد، احد
50. ذغال، غذا
51. کلید، دکل، یدک
52. معدل، عدل، علم، عمل، مدل
53. زمین، میز، مین، یمن، نیم
54. کشمش، شکم، شمشک، شمش، مشک
55. مرتع، عمر، متر، ترم
56. عالی، ایل، عیال، یال، لعیا، علی
57. وجود، وجد، جودو، جود
58. نخود، خون، نود، خود
59. وقفه، وقف، فقه، فوق
60. شیما، ماش، شامی، میش، شام، شما
61. جوشش، جوش، شوش
62. کاوه، کاه، کاهو، کوه، هوا
63. درست، سرد، دست، ترس، دسر، درس
64. مغرب، غرب، مرغ
65. روشن، روش، نشر، رنو، نور
66. همتا، اتم، همت، هما، ماه، امت
67. کسری، کرسی، سیر، سیرک، کسر، ریسک
68. حمله، حمل، محله، محل
69. گرمک، مکر، گمرک، گرم، مرگ، کمر، کرم
70. شجاع، عاج، عشا
71. مرتب، متر، تمبر، ترم، ترب، تبر
72. صادق، صدا، قاصد، قصد، صدق
73. دفاع، دفع، فدا، دعا
74. کاسه، سکه، کاه
75. پولک، پول، کلوپ، پلو، پوک، پلک
76. پاداش، ادا، شاد
77. درخشش، خرد، رخش، رشد
78. خرداد، خار، رخداد، خدا، درد، خرد
79. مسلسل، لمس، ملس، ملل
80. مرتضی، مضر، مریض، تیر، ضمیر، ترم، تیم، متر
81. فرهنگ، نفر، فرنگ، گره، هنگ، هنر، رنگ، رهن
82. مجسمه، مهم، جسم، سهم، سمج
83. منظم، متن، نظم، منت
84. گفتگو، گفت
85. رهگذر، گره، ذره، گهر
86. هندسه، هند، سهند، سند
87. توتون، توت
88. مخلوط، طول، ملخ
89. روپوش، روش، شور، پرش، ورشو، پرو
90. سمپاش، پشم، پاس، شمس، اسم، ماش، شما
91. خوشگل، گوش، خوش، گلو
92. قانون، نان، قوا، وان، ناو
93. قاصدک، صدا، قاصد، صدق، صادق
94. ارسال، سال، سالار، سار، سارا، ارس، لار
95. زیپ، آشپز، آشپزی
96. دیشب، بید، شیخ، شیب، بخش
97. سلطنت، نسل، سطل، سنت، تسلط، لنت
98. الفبا، فال، بال، بلا
99. معجون، عمو، نجوم، موج، منو، جمع
100. سنندج، جنس، سنجد، سند، جسد
101. توسعه، سوت، وسعت، سهو، تهوع
102. استان، سنت، ناسا، است
103. تحریر، تیر، حیرت، حریر
104. جمشید، میش، مجید، جدی، یشم
105. لبخند، دخل، بلند، بدن، نخل، بلخ
106. خرچنگ، چرخ، چنگ، رنگ، نرخ، خنگ
107. تقسیم، ستم، قسمت، تیم، قیمت، سمت، قسم، تقی
108. مهاجم، هما، جامه، جام، ماه، مهم
109. فسیل، فیل، سیل
110. شیطان، شنا، نشاط، نیش، ناشی
111. اصول، فصل، وصال، فال، وفا، صفا، وصل، صاف
112. یتیم، تقی، قیمت، تیم، قیمتی
113. محضر، رضا، حاضر، مار، حرام، مضر، مرض، رحم
114. نجابت، جان، نجات، تاج، نبات، بنا، جناب، بتن
115. تنیس، نیست، سنت، تقی، نقی، سنتی
116. آویشن، نیش، شیون، وین
117. پاپوش، پاپ
118. اسفند، ندا، فساد، نفس، فاسد، داس، دفن، فدا
119. معلوم، علم، معمول، عمل، علوم، عمو، مملو، عموم
120. وخیم، میخ، خویش، یشم، شوخی، شیخ، موش، خشم
121. گلاب، گلف، بال، بلا، فال
122. سمنان، نام، امن، نان، اسم
123. چاله، لپه، پاچه، چاه، اهل، پله، چاپ، چهل
124. تیشه، تهی، هشت، شته
125. سرور، سرد، سرود، درو، رود، سرو
126. آموزش، موز، وزش، موش، شوم
127. بردار، ادب، دربار، ابر، ربا، دار، باد، ابد
128. بخار، ابر، خراب، چرب، چرخ، خبر، خار، بار
129. امامت، اتم، ماما، امت، امام، تمام، ماتم، اما
130. گیلاس، لیگ، سیال، سال، ایل، گیس، یاس، سیل
131. ایثار، ارث، ثریا، ریا، یار، اثر
132. آمنه، مهد، آدم، آهن، نمد
133. آلبوم، مبل، آلو، بوم، آمل
134. شمشیر، ریش، شمش، میش، شیر، شرم
135. احساس، ساس، اساس، حساس
136. کارون، رون، روان، کور، نوکر، کار
137. چرخش، ریش، چرخ، رخش، شیخ، شیر
138. کرور، فکر، کفر، کور، فکور
139. بیهوش، شبه، بیشه، هوش، شیب، شیوه
140. ترتیب، ترب، تربیت، بیت، تبر، تیر، تیتر
141. قنداق، دنا، ندا، قناد، نقد، قند
142. بزرگ، گرز، زرگر، برگ
143. زیتون، وزن، ونیز، تیز، زینت
144. یخچال، ایل، خیال، چای، خال
145. مرغوب، غرب، غروب، بوم، مرغ، مغرب
146. محکوم، موم، محکم، حکم، محو، محک
147. حمام، مزاح، مزاحم
148. ارده، اره، پاره، دره، پرده، راه
149. زبان، بنا، بانک، بنز، باک، نازک
150. فومن، منفی، فنی، مینو، یمن
151. شطرنج، شرط، جشن، رنج
152. نسترن، ترس، نترس، سنت
153. جنوب، بانو، جناب، جوان، واجب، وجب
154. حکومت، محو، موکت، حکمت
155. لیلا، زلال، یال، ایل، لال
156. گنجشک، گنج، جنگ، جشن
157. هفتاد، افت، هدف، هفت
158. پیتزا، تیپ، پیاز، زیپ، تیز، تایپ
159. مجوز، زوج، موز، موج، زود، مزد
160. اصطبل، طلب، اصل، باطل، بال، طلا
161. پروژه، رژه، پژو، پوره
162. متخصص، تخم، تخصص، ختم، مختص
163. کمیاب، باک، کما
164. بازو، گاو، گاز، وبا، باز
165. معکوس، سوم، مسکو، سمعک، عکس
166. باغچه، چاه، باغ، بچه
167. دکتر، کرد، تند، کدر، درک، ترک
168. روغن، نوار، ناو، غار، رنو، نور
169. سینا، یاس، این، پاس
170. هافبک، باک، کاه، کافه
171. محافظ، حفظ، حافظ، حفاظ
172. اندام، ندا، دامن، دنا، امان، امن
173. خودرو، خرد، خود، ورود، رود، درو
174. افراط، طرف، افطار، فطر، اطراف، افرا
175. سرهنگ، سنگ، گرسنه، سنگر، رنگ، نرگس، هنر
176. زنجیر، رنج، رجز، زیر
177. شرافت، فرش، ارتش، ترش، اشرف، فشار، تفرش، رشت
178. متعال، علم، علامت، امت، تعامل، املت
179. قلاب، بقال، شلاق، شال، قالب، قلب، لقب، قاب، ابلق
180. پاتوق، توپ، تقوا، وقت، اتو، پتو
181. اخطار، خطر، خاطر، خطا، خار
182. فولاد، وفا، افول، وال، فال، الف
183. مساعد، دعا، ساعد، داس، معاد، اسم
184. آهنگر، آهن، آهنگ، هنر، رهن، رنگ
185. جهنم، نجم، مهین، میهن، یمن، نجمه
186. هلند، دهان، ناله، دهل، لانه، دانه
187. جریمه، جرم، جهرم، مهر، مهری، ریه
188. ایمنی، امن، نیما، مینا، امین، مانی، ایمن، نام
189. شیرین، نشر، شیر، ریش، نیش
190. پراید، ریا، پریا، پری، پدر، پیدا، دریا، دیر
191. لوبیا، بلا، ویلا، ایل، ایوب، وبا
192. استخر، ارس، خسارت، سخت، ساخت، خرس، راست
193. قزوین، وزن، ونیز، قوی
194. کنسرت، کسر، نترس، ترس، سنت
195. پارسا، پاس، سارا، پسر، پارس، سپر
196. هامون، وان، مونا، نام، نامه، وام
197. مملکت، کلم، مکمل، ملت، ملک، تکلم
198. فایل، جفا، یال، فلج، فال، فیل
199. زنبق، بدن، بنز، قند، نقد، بند
200. سفارت، سفر، راست، ترس، فارس، تار، افسر، ارس
201. رکورد، کور، دکور، درک، رکود، کدو، درو، رود
202. آزیتا، آتی، آیا، تیز
203. وحشت، شوت، حشمت، موش، مشت، شوم
204. شکایت، کیش، یکتا، اشک، شاکی، تشک، کاشت، شیک
205. مراغه، مار، اره، اهرم، رام، ماهر، هما
206. دفینه، هند، دفن، فنی، دیه، دین، هدف
207. فنجان، جان، فنا، نجف، نان، ناف
208. خیال، خدا، خالی، دخل، داخل، خال، یلدا، لیدا، یاد، ایل
209. مهسا، عمه، ماسه، هما، سهام، سهم، ماه
210. تابلو، بال، بتول، بلا، وال، لبو، وبا، اتو

امیر
امیر
6 سال قبل

آپدیت پاسخ های بازی “واژک 1.7”

مرحله ی 11

1. دامن، پایگاه، مروارید، ترافیک، علف
2. آگهی، نجار، خیاطی، معدنچی، آسم، مقام
3. رادیو، ماکت، ساندویچ، جانور، روپوش
4. خشکبار، زردچوبه، گیلاس، قرض، رسالت
5. سرنخ، گربه، عیال، نیسان، دادگاه، رنو
6. مخاطب، لواش، فرنگ، کپسول، عطسه، حیله
7. فوتسال، صبحانه، ثواب، ناسزا، فنجان
8. دارچین، هامون، انعکاس، لمس، فیلسوف
9. منیزیم، سرمایه، گرمابه، سلیقه، جثه
10. نانوا، سوغات، وکالت، فلوراید، تابع
11. تدریس، مزاح، زایمان، دامداری، غریو
12. کلاژ، دیکته، بازپرس، شلیک، یقین، سیا
13. لنگر، اجرا، نتیجه، سامسونگ، شعر، راز
14. تعطیلات، گشنیز، کارمزد، تعادل، درز
15. تعریف، دیالیز، سنجش، اشتغال، عاطفه
16. فراموش، آسمان، کوچه، پروژه، ده، کادر

مرحله ی 12

1. کابین، دقیقه، استبداد، شعله، مه، ظرف
2. بلندگو، سیانور، سخنران، دشت، گفتگو
3. گزینه، دعوت، گزارش، شیون، پیغام، پول
4. قرارگاه، حشره، نیلوفر، ترانس، کلمه
5. قایقران، چاپخانه، فیلمنامه، آجیل
6. تسمه، تونل، عدسی، خمیازه، باران، لاک
7. دکتری، رادیکال، گوارش، اکسید، سفره
8. شعبان، استکان، سیمرغ، پردازش، خروج
9. ثانیه، پیکر، ترفند، کنفرانس، مسافر
10. رادار، روده، نیمکت، دکور، حمید، خیمه
11. سایه، نشان، جواب، آموزگار، کوهنورد
12. ترمز، تماشا، حوصله، سنتور، حقوق، نصب
13. سبوس، نوکر، محدوده، درخواست، قیافه
14. تاریخچه، خورشید، فستیوال، ملل، ابر
15. موزیک، لاتین، دولت، استارت، اقتصاد
16. حلوا، امروز، اختر، تایتانیک، تاریخ

امیر
امیر
6 سال قبل

آپدیت پاسخ های بازی “واژک 1.8”

ساعاتی پیش نسخه ی جدید “واژک” هم اومد.
در ادامه ی پاسخ های قبلی این پاسخ ها اضافه می شه:

مرحله ی 13

1. روغن، مایع، استقبال، ستوان، حقوقدان، ادب
2. علوم، راکت، دستفروش، تلاوت، نیستان، سوژه
3. گلزار، جرقه، زندانبان، کنایه، روسری، مرز
4. اسلحه، فرماندار، نجوا، سفینه، ماساژ، حرف
5. ویرایش، قصاص، قیام، بازو، میلیمتر، منابع
6. تنیس، مسکن، رقابت، مهاجر، درخشش، تنفس، مشت
7. قبرستان، افسوس، گردنبند، ملکوت، پتو، هدف
8. انگیزه، فاصله، حنجره، گنجینه، نهال، چاقو
9. نگهبان، شیلات، بطری، اختلال، پارک، رفتار
10. سالار، نیروگاه، صاحب، سابقه، گلاب، مامان
11. تبریک، آغاز، گلدوزی، کاربرد، مدارک، صخره
12. خنده، تخلف، افطار، زندان، سعادت، قوچ، ساعت
13. خواهر، قالیچه، سانتیمتر، سپیده، کارگاه
14. تعمیر، وسعت، بازارچه، سویا، شکایت، ولتاژ
15. ابتدا، موتور، جمعه، خدمات، گواهی، ظلم، جان
16. لایه، معراج، رختخواب، مفعول، باند، تجزیه

مرحله ی 14

1. واکنش، کبریت، قطعه، سوابق، هدیه، کمین، نظم
2. وحشت، فیفا، ترویج، مجمع، تکبر، انفاق، سوزن
3. میخک، دوشنبه، خواهش، پنیر، غربت، داور، سنگ
4. فرسنگ، جوانه، املاح، ملاقات، سفارش، جهاد
5. پیمانکار، واقعه، دریافت، شهاب، گویش، دین
6. انگشتر، کاروان، سیستم، معماری، حراج، عمه
7. باروت، بورس، ابعاد، خیال، متون، دژ، گرگ، قلم
8. برودت، تخمه، برنز، محتوا، دورنگار، مشابه
9. سمینار، سایپا، سروان، گرایش، تکرار، کارت
10. پیشگفتار، سانحه، دریادار، حذف، تسلیحات
11. پانتومیم، شقیقه، روماتیسم، اخطار، سمنو
12. اسطوره، نجات، استعفا، اصطکاک، آیات، آرنج
13. تکواندو، شال، ارتباط، ماجرا، مصیبت، جلال
14. مطبوعات، ورود، شیمیدان، لوله، اعصاب، کشت
15. نخلستان، شن، دستمال، نهنگ، رسول، شیعه، مگس
16. رهبر، کماندو، فتیله، مثنوی، پارس، چلو، قیر

امیر
امیر
6 سال قبل

پاسخ های بازی “کلمک 1.0.0”

(بازی دیگری از سازندگان بازی “واژک”)

مرحله ی وانیل

1. ادب، بله، خدا
2. کمد، چاق، نفس
3. خیر، پری، بال
4. کاخ، سال، سوت
5. شام، آقا، جوک
6. آهن، گاز، داغ
7. گرم، بمب، قند
8. نفر، جنگ، اشک
9. اسب، عصر، اسم
10. شعر، ریه، هوا
11. احمد، بانک، مشهد
12. چاقو، کاشی، پنیر
13. درشت، موزه، قاشق
14. بزرگ، ملکه، باخت
15. میهن، بوفه، چشمه

مرحله ی هلو

1. ریشه، صورت، سپید
2. ناجا، کاشف، سراب
3. آسیا، سوال، مادر
4. جهان، دوست، چاقو
5. قرآن، پلاک، پاکت
6. رهبر، برتر، برنج
7. مریم، گیاه، اتاق
8. سرعت، مسجد، قاشق
9. بخار، زیست، سفال
10. دکمه، پودر، جوهر
11. خمیر، ماست، عابر
12. گوشت، جهنم، حقوق
13. دایره، کبریت، رادیو
14. مراسم، آفتاب، مشهور
15. اسفند، جواهر، پیانو
16. یاقوت، سلامت، بهانه
17. همکار، گزینه، انرژی
18. درمان، مدرسه، خربزه
19. اسباب، سیمین، لوستر
20. گرداب، پوتین، آرامش
21. نوزاد، امروز، پارچه
22. جستجو، آلوچه، پاییز
23. انگور، شیرین، آینده
24. مجانی، نانوا، لوبیا
25. آبلیمو، قهرمان، قالیچه
26. انگشتر، سبزوار، بادکنک
27. پیراهن، آسفالت، افسانه
28. کامیون، خودکار، ارتفاع
29. آبادان، زولبیا، رایانه
30. بازیکن، اتوبوس، راننده
31. خیابان، احترام، شایسته
32. دیوانه، زمستان، بیابان
33. دوشنبه، دامدار، نردبان
34. میهمان، فوتبال، پروانه
35. پاکیزه، پارسال، اختراع
36. افتخار، مسابقه، ورامین

مرحله ی آلبالو

1. لوزه، پیله، ژاله
2. کسوف، معین، دلبر
3. قارچ، لحاف، گاری
4. سمند، هومن، بخیه
5. آرنج، مهره، کوکب
6. گوجه، مویه، بلال
7. نسیه، یابو، گیشه
8. پستی، اجیر، جسور
9. کانی، سمنو، نجوا
10. سنبل، خنجر، اسوه
11. تزار، چروک، دلمه
12. فروغ، نهیب، یونس
13. کنسرو، گاراژ، مژگان
14. حنجره، آذرخش، سرداب
15. چاپگر، اسکلت، آلیاژ
16. کشمکش، عمامه، متکبر
17. معذرت، حلبچه، مسخره
18. توکیو، کالبد، ادویه
19. فلاکت، منحوس، الوار
20. ساروج، کاپشن، بشارت
21. پلیمر، تابوت، مزخرف
22. پاشنه، دکلمه، نجابت
23. زاپاس، سوپاپ، قواره
24. ریحان، کتیرا، تکاور
25. کلانتر، پیرمرد، ماهیچه
26. اغتشاش، دیباچه، ویترین
27. پرستار، باغبان، اسفناج
28. همبرگر، گلدسته، داربست
29. گنجایش، نیمکره، خوفناک
30. فیروزه، جوشکار، آلاسکا
31. مترادف، پلیکان، کشتزار
32. فالوده، انتقام، گریبان
33. پشیمان، فرحزاد، مکالمه
34. سپیدار، کارمزد، سرگرمی
35. مرسوله، گوژپشت، عنکبوت
36. شیروان، تیتراژ، نارگیل

مرحله ی زردآلو

1. اونس، رطیل، اخمو
2. دماغ، املت، دیود
3. پارچ، لیقه، پگاه
4. دشنه، مجاز، هلیم
5. دلکو، سینک، مفلس
6. محیا، معبر، شوفر
7. رتیل، سنبل، فندک
8. مربا، صندل، زنبق
9. مایو، خالو، آچار
10. شلنگ، مرکب، هندل
11. کادو، پازل، قلوه
12. دوات، دباغ، آرال
13. دینام، بارکد، سمندر
14. کفاره، پرگار، زلیخا
15. فرفره، مثقال، سمانه
16. گونیا، رسانا، ولیمه
17. قابیل، کنگره، لجباز
18. روتوش، دریبل، گزارش
19. جزیره، آذوغه، مانتو
20. دلفین، سنسور، ادکلن
21. ماهرخ، کباده، تربچه
22. سالوس، واریس، فلافل
23. وسیله، قلقلک، غزاله
24. ویشکا، قابله، هنگام
25. گرانیت، دماسنج، کلاسور
26. زانتیا، پرفسور، پاپیون
27. دارچین، دمپایی، پهلوان
28. پامنار، ژامبون، خاکشیر
29. دارکوب، آبغوره، فسنجان
30. عصرانه، باقالی، شومینه
31. سولماز، ریزبین، آفساید
32. آفتابه، پاندول، خرمالو
33. زامیاد، ویرگول، کنجاله
34. ناسپاس، ژلاتین، فالگیر
35. دوزیست، پامچال، فازمتر
36. باجناق، رکسانا، پسماند

مرحله ی گردو

1. فندق، خانه، قدرت، قبول
2. خسته، مدیر، دبیر، کلاس
3. پایه، عروس، تمیز، ویلا
4. عجله، نگاه، هجده، منفی
5. سوال، شادی، خانم، نماز
6. جهنم، شاخه، معلم، دامن
7. مجله، قصاب، موزه، زهره
8. ردیف، جهان، سنگر، زنده
9. حباب، پاسخ، شیشه، هزار
10. ممیز، قیصر، یزدی، معدل
11. منزل، صفحه، عقاب، چراغ
12. دانه، دوست، خنده، آوار
13. میوه، مدرک، محله، صحرا
14. هفته، لاله، عمیق، گریه
15. کلاغ، شوخی، هویج، خارج
16. صندلی، پنجره، آبادی، برنده
17. دندان، تومان، پیتزا، عروسک
18. خربزه، مشتری، گیلاس، باهوش
19. کارتن، زندگی، زلزله، جوراب
20. سمیرا، برابر، آبپاش، مغازه
21. نادان، آلبوم، مسعود، خیاطی
22. پرواز، مشهور، فولاد، پرنده
23. پارچه، تفرقه، معمول، فیزیک
24. استخر، رفتار، زندان، درمان
25. زباله، جانور، مهاجر، آموزش
26. جامعه، تاکسی، استاد، نارنج
27. ایمان، روسری، نوزاد، انبار
28. گرسنه، دیکته، همکار، گرگان
29. سینما، قانون، تجربه، مزرعه
30. تاریک، سرباز، پیانو، سلامت
31. اتوبوس، انقلاب، قهرمان، جهیزیه
32. دبستان، مسابقه، لیسانس، اکسیژن
33. ناگهان، زمستان، فوتبال، داستان
34. رایانه، مسلمان، شکارچی، کارگاه
35. دوربین، اختراع، خاکشیر، میهمان
36. نوشابه، افتخار، پرداخت، نگهبان
37. صبحانه، انتخاب، کامیون، دوچرخه
38. آبگوشت، ناراحت، نارنجی، مهربان
39. مهمانی، هنرمند، بینایی، خریدار
40. آناناس، شهردار، پوسیده، نارنجک
41. اقتصاد، مقاومت، پرونده، دامدار
42. برنامه، باشکوه، زیربنا، کاراته
43. بازگشت، بیکاری، خمیازه، گیرنده
44. مردانه، جانباز، پادشاه، انگشتر
45. پاکیزه، مستطیل، خیابان، گوسفند

مرحله ی بادام

1. واکس، چروک، آشپز، پنکه
2. دلمه، کاهو، خاله، نقاب
3. گربه، گلپر، قلدر، مونس
4. خنجر، اردک، جادو، عکاس
5. تمشک، کوزه، سرفه، سمند
6. زالو، گیسو، چکمه، زرگر
7. پلنگ، رعنا، خباز، فسیل
8. نیکل، گالن، قارچ، نجار
9. نگین، سبوس، نوکر، کپور
10. گیتی، ابلق، قیسی، دوده
11. ژاله، پنچر، ساعد، کتان
12. بلیط، شگرد، تبسم، بلوا
13. رسام، چابک، شاتل، غلام
14. حصیر، میخک، نیام، کافه
15. پگاه، طواف، خسیس، کشیک
16. طاایفه، کلافه، سپیده، منقار
17. آهنگر، قناری، دکلمه، همسفر
18. ملکوت، زاپاس، سرگرد، ادویه
19. زنبیل، پاشنه، ناقوس، آمایش
20. شکوفه، دلگرم، مورچه، پریسا
21. فاخته، متشکر، رایحه، سوراخ
22. کلوچه، بشقاب، لطیفه، کپسول
23. اشکان، آلیاژ، سالاد، سکسکه
24. طاقچه، شیپور، ساطور، کنسرو
25. کیمیا، پرستو، مسخره، کابوس
26. سینوس، شمشاد، فرسنگ، اسانس
27. آذرخش، نمابر، ییلاق، چاپگر
28. ادریس، سخاوت، خزنده، داداش
29. انقضا، یونجه، پولاد، زکریا
30. ندامت، ترانه، آدامس، اسفنج
31. پرستار، دلیجان، ماهیچه، چاپلوس
32. آلبالو، نارنگی، ویترین، داربست
33. معدنچی، گلدسته، آرتروز، بلدوزر
34. کامبیز، رستگار، نارگیل، نایلون
35. مازیار، فیروزه، ترسناک، آلاسکا
36. پیستون، چلچراغ، گریبان، متروکه
37. پلاسما، پلیکان، اقاقیا، شیرازه
38. اسکورت، سوسمار، گلدوزی، کلانتر
39. کارتون، سنجاقک، کلنجار، مرغابی
40. ارغوان، اسفناج، تیتراژ، باغبان
41. کمپرسی، همبرگر، خونسرد، فالوده
42. دوبلاژ، دیباچه، ریاکار، بوفالو
43. شیروان، خمپاره، شوالیه، نیستان
44. مرسوله، پشیمان، قابلمه، پرفسور
45. بیچاره، کالسکه، جرثقیل، مترادف

تمامی حقوق این سایت محفوظ بوده و کپی از مطالب مورد رضایت نمی باشد.